Vedtægter for den selvejende institution Langhøjhallen.

§ 1  Navn

Institutionens navn er Langhøjhallen. Institutionen er en selvejende institution med hjemsted i Struer kommune.

§ 2  Formål

Institutionens formål er at opføre og drive en hal i Ølby-Fousing-Asp-Linde-Vejrum sogne i Struer kommune, til brug for møder, ungdomsarbejde, idræt m.m.

§ 3  Bestyrelsen

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer , der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år, 3 medlemmer vælges i lige år, 2 medlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasser, samt øvrige medlemmer og fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden.

Bestyrelsen har tilsyn med institutionens daglige ledelse og har ansvaret for personaleansættelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Institutionen tegnes ved underskrift af institutionens formand, dog ved køb, salg eller pantsætning, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse, jævnfør forretningsordnen. Denne skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Der udarbejdes referat eller føres en fortløbende beslutningsprotokol, som godkendes af bestyrelsesmedlemmerne ved næste møde.

§ 4  Medlemmer.

Enhver borger der er myndig, som har tilknytning til hallen, er bosiddende i Struer kommune eller som er medlem i en forening der benytter Langhøj Hallen , har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen og medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud, som alene tilfalder institutionen.

Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

§ 5  Kapital

Den til institutionen nødvendige kapital tilvejebringes dels ved drift af Langhøjhallen, dels via tilskud fra medlemmer, private, indsamling af gavebidrag i form af penge eller arbejdsydelse, tilskud fra offentlige og private institutioner og virksomheder, samt ved eventuelle lån. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler.

§ 6  Generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal foregå ved annoncering og opslag i Langhøj Hallen, med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7  Generalforsamlingens afvikling.

Den ordinære generalforsamling afvikles i henhold til følgende dagsorden :

1.      Valg af dirigent

2.      Aflæggelse af beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.      Valg af 2 suppleanter

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Vedtægtsændringer skal ske på to af hinanden uafhængige  generalforsamlingen, hvoraf den ene kan være ekstraordinær.

Der føres protokol over generalforsamlingens afvikling og og de trufne beslutninger.

§  8  Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25 stemmeberettigede på generalforsamling,  stiller skriftligt krav herom, med angivelse af dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelsen foregår som til en ordinær generalforsamling. jf. § 6 .

§  9  Regnskab og revision.

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med en autoriseret revisor, og underskrives af den samlede bestyrelse og revisoren inden fremlæggelse for generalforsamlingen.

§  10  Institutionens ophør.

Beslutning om institutionens ophør kan kun træffes på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Eventuelt  likvidation foretages af 2 likvitatorer som vælges på generalforsamlingen.

Eventuelle midler  bruges til de under § 2 nævnte formål, samt ungdomsarbejde i Ølby-Fousing-Asp-Linde-Vejrum sogne.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 12. juni 2014.

Lars Andersen                                                                                                         Preben Hove-Nyborg

Kim Lehn                                                                                                                  Michael Kær

Marie N. Jakobsen